loading
Nasze placówki

Jesteśmy otwarci Pon - Pt.

 • AVENIR, Słupsk
  700-1900
 • AVENIR, Bytów
  900-1900
 • AVENIR Sport, Ustka
  900-1700
Deklaracja Dostępności
Deklaracja dostępności serwisu AVENIR.pl

Deklaracja Dostępności dla strony internetowej www.avenir.pl

Centrum Rehabilitacji AVENIR zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do
strony internetowej Centrum Rehabilitacji AVENIR.

 • Data publikacji strony internetowej:
  2022-12-15.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:
  2023-10-24.

 

Status zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • Może wystąpić nieprawidłowe działanie fokusa.
 • Sporadycznie występują pola formularzy, które nie mają właściwie określonych etykiet oraz opisanych pól formularzy.
 • Sporadycznie występują przypadki niespójnej nawigacji.
 • Sporadycznie występują przypadki niespójnej identyfikacji elementów strony.
 • Mogą pojawić się elementy niedostępne z poziomu klawiatury, które mogą być obsłużone w inny sposób.
 • Sporadycznie może nie być prawidłowo wskazany atrybut lang dla wstawianych cytatów lub nazw,.
 • Mogą pojawić się opisy i instrukcje dotyczące właściwości zmysłowych, np.: kolorów, położenia.
 • Listy elementów mogą być rozdzielone na kilka odrębnych list i nie odzwierciedlać właściwych relacji między treściami.
 • Z różnych przyczyn, w wyjątkowych sytuacjach może być zaburzona kolejność i hierarchia nagłówków.
 • Z różnych przyczyn, w wyjątkowych sytuacjach mogą pojawić się sytuacje niespełniania wymaganego poziomu kontrastu 4.5:1.
 • Z różnych przyczyn, w wyjątkowych sytuacjach mogą pojawić się zniekształcone elementy przy powiększeniu strony do 200%.
 • Z różnych przyczyn, w wyjątkowych sytuacjach linki mogą nie mieć zdefiniowanego celu lub mieć nieprawidłowo zdefiniowany cel.
 • Z różnych przyczyn, w wyjątkowych sytuacjach z uwagi na podobieństwo tematyczne bloków tekstowych, mogą się zdarzyć sytuacje, w których nie została zachowana unikalność tytułów stron.
 • Z różnych przyczyn, w wyjątkowych sytuacjach pewne grafiki nie zawierają tekstów alternatywnych.

Centrum Rehabilitacji AVENIR dokłada wszelkich starań, aby wskazane niezgodności i wyłączenia, o ile jest to możliwe, były usuwane i poprawiane, a strona internetowa była dostępna cyfrowo dla jak najszerszego grona odbiorców serwisu.

 

Standardy dostępności:

 • W serwisie można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.
 • Serwis zapewnia obsługę zarówno za pomocą klawiatury jak i myszki.
 • Serwis wykorzystuje „nawigację okruszkową” (breadcrumbs), dzięki której można łatwo powrócić do strony wyższego rzędu.
 • Serwis umożliwia zastosowanie podwyższonego kontrast (tło – czarne, białe, żółte, , treści – białe i czarne, żółte łącza odsyłające, zatrzymanie animacji elementów, tryb światła).
 • Serwis jest rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych.
 • Serwis posiada wyszukiwarkę treści na stronie.
 • Serwis posiada mapę strony.
 • Serwis umożliwia powiększenia, zmniejszenia i powrotu do wielkości standardowej liter na stronie. Osoby słabiej widzące mogą łatwo przełączyć wielkość liter za pomocą ikon (A- lub A+) umieszczonych w prawym rogu ekranu.
 • Elementy interaktywne (takie jak odnośniki, czy przyciski) mają wyraźne oznaczenie.
 • Infografiki i inne obrazy, wideo uzupełniamy tekstem alternatywnym.

 

Przygotowanie deklaracji dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia:
2023-11-17.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji:
2023-10-24.

 

Skróty klawiaturowe

 • Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt pod adresem e-mail rehabilitacja@avenir.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 59 841 30 48. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

 

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

 

Dostępność architektoniczna

Brak

 

Aplikacje mobilne

Brak

Skip to content